Rocher de l’Erbsenfels
Rocher du Zigeunerfels & des Tziganes
Rocher de Klingelfelsen
Rocher Krappenfels
Arche naturelle du Wachtfels
Rocher de l'Altschlossfelsen
/ 6
Õ
ĉ
Ĉ
ï